bwin_bwin平台入口- 首页!

当前位置:首页 > bwin_bwin平台入口 > 新闻资讯

新闻资讯

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

各位股东:

    bwin_bwin平台入口2019年第二次临时股东大会于2019年10月31日14:30在本公司大楼(青山区三十一街附2号)召开,请股东参加。

    联系人:黄先生

    电 话: 027-86800701                                                      bwin_bwin平台入口

                                                          2019年10月18日